Ruegruet Lichtblick MAIRA

Ruegruet Lichtblick MAIRA-RED
VG-86-3Y
3.1 305 12.106kg 3.84% 3.09%


Dam: Ruegruet Mateo MALICIA  VG-89-GM-1*

2nd Dam: Ruegruet Kemview MANDY  EX-90-2*

3rd Dam: Wiesenfeld Edo MEMORY  VG-88-5*

4th Dam: La Présentation MEMO-RED VG-86-5*

5th Dam: De La Presentation MARY VG-86- 4*

6th Dam: De La Presentation ONELLE VG-86- 13*

Ruegruet Lichtblick MAIRA Ruegruet Mateo MALICIA Ruegruet Mr Burns MORENA (Mr Burns x Malicia) Ruegruet Kemview MANDY Wiesenfeld Edo MEMORY La Présentation MEMO